تجهیزات شبکه

 

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
پیاده سازی و پشتیبانی شبکه
هر سازمانی پس از مرحله ی راه اندازی شبکه ی کامپیوتری خود ، نیاز به فرایند پشتیبانی و نگه‌داری دارد و سرعت عمل در رفع مشكلات، هنگام وقوع، از اولویت ویژه ای برخوردار است. اما دستیابی به چنین موقعیتی، بدون برنامه ریزی هدفمند و انجام پیش نیازها و پیش بینی های لازم میسر نیست.
فروش سرور hp و قطعات جانبی
شرکت راسپینا با دارا بودن گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک ارائه دهنده جدیدترین تجهیزات از قبیل سرورهایHP و قطعات سرور می باشد.
راه اندازی سرور مجازی
از اساسی ترین دغدغه های مدیران IT میتوان به کاهش هزینه های نگهداری شبکه اشاره داشت.مجازی سازی (virtualization) با اجتماع و به اشتراک گذاری منابع مختلف سخت افزاری، از قبیل پردازشگرها،ذخیره سازها،حافظه ها,.. منجر به رفع این مشکل شده است.

نمایندگی رسمی فروش و پشتیبانی محصولات  کسپراسکی در ایران

ادامه مطلب

بازدید رایگان ، ارائه ی پروپوزال ؛ راه اندازی شبکه ، عقد قرارداد پشتیبانی

ادامه مطلب

از تامین تجهیزات تا پیاده سازی زیرساخت شبکه با شما خواهیم بود

ادامه مطلب

نمایندگی فروش سرور hp و قطعات جانبی hp با یک سال گارانتی و خدمات       

ادامه مطلب

انواع شبکه از نظر عملکرد

پیش از ورود به هر سازمانی بعنوان کارشناس شبکه ، شما نیاز به داشتن اطلاعاتی از جمله توپولوژی و ساختار شبکه هستید. خدمات شبکه بسیار گسترده است و کسب اطلاعات در زمینه ی آن نیاز به علاقه ، پشتکار و زمان زیادی دارد. اگر قصد ارائه خدمات شبکه دارید باید درنظر داشته باشید این شغل نیاز به علاقه و بروزرسانی مداوم اطلاعات در زمینه ی بخش های مختلف شبکه اعم از سخت افزار های جدید ، نرم افزارهای جدید وسیستم عامل و سرویس های جدید و .. دارد.

دراین بخش سعی داریم در مورد یکی از مباحث پایه ای که نیازمند هر فردی که ارائه دهنده ی خدمات شبکه است بحث کنیم. انواع شبکه از نظر عملکرد یکی از مباحث پایه ای در خدمات شبکه است:

یکی دیگر از مواردی شبکه را براساس آن تقسیم بندی می کنند نحوه ی عملکرد شبکه یا بعبارت دیگر نحوه ی توزیع منابع در شبکه است. در برخی از شبکه ها منابع بصورت مرکزی درنظر گرفته می شوند و احراز هویت شبکه هم بصورت مرکزی کنترل می شود (client/server)اما در برخی دیگر از انواع شبکه کلاینت ها از نظر سرویس دهی و دسترسی در سطح یکسانی قرار دارند (Peer to Peer).

1.شبکه های کلاینت سرور (سرویس دهنده/سرویس گیرنده)

شبکه Domain

در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻣﺮوزي از Domain Controller اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد  ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮور در ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻲﺷود. ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ Domain Controller ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ اﮔﺮ DC در ﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﻼﻳﻨﺖﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ و ﻓﺎﻳﻞ ﺳﺮور از ﻃﺮﻳﻖ DC ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺪه و اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

 2.شبکه های Peer-to-Peer

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي Peer-to-Peer ﻳﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﻴﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان در اﻳﻦ ﻣﺪل ، ﻫﺮﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ روالﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

شبکه Peer to Peer

در جدول زير برخي خصوصيات اين مدل شبكه ذكر شده است:


برخي شبكه ها از نظر مدل عملكرد تلفيقي از مدل Client/Server و Peer-to-Peer مي باشند كه به آنها شبكه هاي Hybrid گفته مي شود.

 

 

 

gptwpnfcinstagramrss