تجهیزات شبکه

 

 

 

کم کردن مصرف cpu در ویندوز10

در این مطلب به مراحل لازم جهت کاهش مصرف cpu را دنبال می کنیم. اگر بعنوان کارشناس پشتیبانی شبکه در سازمانی فعالیت داشته باشید احتمالا با این مسئله مواجه شده اید که کاربری از کند شدن سیستم خود شکایت کند. اولین کار درچنین مواقعی چک کردن مصرف منابع در task manager می باشد. در پشتیبانی شبکه اگر با مشکلاتی از این قبیل مواجه شدید و پس از چک کردن متوجه مصرف غیر معمول cpu شدید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. درمنوی استارت عبارت powershell را تایپ کنید سپس از لیست پیشنهادی گزینه ی windows powershell را کنید و روی آن راست کلیک کرده گزینه ی run as administrator را انتخاب کنید.

2.در محیط Windows Powershell دستور زیر را وارد نموده و Enter بزنید:

Get-MMAgent

3.اکنون بررسی نمایید MemoryCompression در چه وضعیتی قرار دارد. اگر True بود به این معناست که این فرآیند فعال است و می‌توانید آن را با تایپ دستور زیر در powershellغیرفعال کنید.

Disable-MMAgent -m

 

انواع شبکه از نظر عملکرد

پیش از ورود به هر سازمانی بعنوان کارشناس شبکه ، شما نیاز به داشتن اطلاعاتی از جمله توپولوژی و ساختار شبکه هستید. خدمات شبکه بسیار گسترده است و کسب اطلاعات در زمینه ی آن نیاز به علاقه ، پشتکار و زمان زیادی دارد. اگر قصد ارائه خدمات شبکه دارید باید درنظر داشته باشید این شغل نیاز به علاقه و بروزرسانی مداوم اطلاعات در زمینه ی بخش های مختلف شبکه اعم از سخت افزار های جدید ، نرم افزارهای جدید وسیستم عامل و سرویس های جدید و .. دارد.

دراین بخش سعی داریم در مورد یکی از مباحث پایه ای که نیازمند هر فردی که ارائه دهنده ی خدمات شبکه است بحث کنیم. انواع شبکه از نظر عملکرد یکی از مباحث پایه ای در خدمات شبکه است:

یکی دیگر از مواردی شبکه را براساس آن تقسیم بندی می کنند نحوه ی عملکرد شبکه یا بعبارت دیگر نحوه ی توزیع منابع در شبکه است. در برخی از شبکه ها منابع بصورت مرکزی درنظر گرفته می شوند و احراز هویت شبکه هم بصورت مرکزی کنترل می شود (client/server)اما در برخی دیگر از انواع شبکه کلاینت ها از نظر سرویس دهی و دسترسی در سطح یکسانی قرار دارند (Peer to Peer).

1.شبکه های کلاینت سرور (سرویس دهنده/سرویس گیرنده)

شبکه Domain

در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻣﺮوزي از Domain Controller اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد  ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮور در ﺷﺒﻜﻪ ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻣﻲﺷود. ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ Domain Controller ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ اﮔﺮ DC در ﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﻼﻳﻨﺖﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ و ﻓﺎﻳﻞ ﺳﺮور از ﻃﺮﻳﻖ DC ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺪه و اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ:

 2.شبکه های Peer-to-Peer

ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي Peer-to-Peer ﻳﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻼﻳﻨﺖﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﻴﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان در اﻳﻦ ﻣﺪل ، ﻫﺮﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ روالﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ را ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

شبکه Peer to Peer

در جدول زير برخي خصوصيات اين مدل شبكه ذكر شده است:


برخي شبكه ها از نظر مدل عملكرد تلفيقي از مدل Client/Server و Peer-to-Peer مي باشند كه به آنها شبكه هاي Hybrid گفته مي شود.

 

 

 

بالا بردن سرعت بوت در ویندوز 10

Fast Startup(بوت سریع) قابلیتی است که باعث می‌شود ویندوز پس از خاموش شدن یا ری استارت دوباره در کوتاه‌ترین زمان ممکن بارگذاری شود. زمانی که شما سیستم را روشن می‌کنید، ویندوز اطلاعاتی را که در فایل hiberfil.sys ذخیره کرده، را به کار می‌برد. استفاده از قابلیت Fast Startup به دلیل آزاد سازی لحظه‌ای رم موجب کاهش قابل توجه زمان بوت خواهد شد و سرعت اجرا شدن ویندوز را بین 30 تا 50 درصد افزایش می‌دهد.

در ویندوز 10 مایکروسافت ترفندی را جهت افزایش سرعت بالا آمدن ویندوز قرار داده که در ادامه به بررسی آن می پردازیم:

1.درقسمت سرچ ویندوز power option را تایپ کنید.

2.از قسمت بالا power and sleep setting را انتخاب کنید.

3.مطابق تصویرگزینه ی additional power setting را انتخاب کنید.

4.گزینه ی choose what the power button do را انتخاب کنید:

5.اکنون گزینه "Change settings that are currently unavailable.” را انتخاب نمایید تا به صفحه تنظیمات مصرف انرژی دستگاه وارد شویم.

6.در قسمت "Shutdown settings”  که در پایین صفحه قرار دارد، تیک گزینه "Turn on fast startup” را پر نمایید.

 

 

 

پشتیبانی عمومی از ویندوز ۸.۱ تا ۹ ژانویه سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت

دو سال پیش مایکروسافت فروش نسخه‌های Ultimate ،  Homeو Basic  ویندوز ۷ را به سازندگان کامپیوتر و قطعات متوقف کرد. حالا هم نسخه‌ی windows 7 pro و windows 8.1  از بازی خارج شده‌اند ، پس تنها گزینه باقی‌مانده برای خرید سیستم همراه با سیستم‌عامل مایکروسافت ، ویندوز ۱۰ است. قابل‌ ذکر است که پشتیبانی عمومی از ویندوز ۷ در ۱۳ ژانویه سال ۲۰۱۵ پایان گرفت. پشتیبانی عمومی شامل گزارش اتفاقات، ادعاهای گارانتی، درست کردن باگ‌های غیرامنیتی و امنیتی و همچنین تغییرات ظاهری است ، اما پشتیبانی گسترش‌یافته تنها مربوط به آپدیت‌های امنیتی است. پشتیبانی عمومی از ویندوز ۸.۱ تا ۹ ژانویه سال ۲۰۱۸ ادامه خواهد داشت و ویندوز ۱۰ هم این پشتیبانی را تا ۱۳ اکتبر سال ۲۰۲۰ همراه خود دارد؛ اما آخرین و بهترین ویندوز مایکروسافت از بسیاری از جهات خاص است. ویندوز ۱۰ یک سرویس است، یعنی این‌که تفاوت‌های زیادی با نسخه‌های قدیمی خود دارد و با هر آپدیت نه‌تنها از نظر باگ بلکه از نظر ویژگی هم تغییراتی در آن ایجاد می‌شود.

بطور خلاصه می‌توان گفت اگر قصد خرید کامپیوتر جدید دارید به صرفه نیست سیستمی با ویندوز ۷ یا ۸.۱ بخرید. خرید کامپیوتر به همراه ویندوز ۱۰ به این معنا است طی چند سال می‌توانید از پشتیبانی آن بهره‌مند شوید و همچنین ویژگی‌های جدیدی به‌صورت رایگان به سیستم‌عامل خود اضافه کنید.

مترجم آنی اسکایپ در تماس به تلفن همراه و شماره ثابت

اسکایپ مایکروسافت

قابلیت ترجمه ی آنی که در تماس بین اکانت های اسکایپ وجود داشت ارتقا یافته و در تماس اسکایپ به تلفن ثابت و شماره موبایل نیز کاربردی شده است.

 برای اینکه بتوانید از این سرویس استفاده کنید، باید سه مرحله انجام دهید: ابتدا باید در سرویس Insider مایکروسافت ثبت نام کنید که به‌صورت رایگان قابل انجام است. درنظر داشته باشید باید نسخه‌ی بتای اپلیکیشن اسکایپ را در استفاده کنید و قدم سوم خرید اعتبار برای اسکایپ است. در ادامه روی صفحه‌ی شمارنده و پس از بالا آمدن آن، روی کلید ترجمه کلیک کنید. پس از آنکه تماس با پاسخگویی طرف مقابل آغاز شد، ابتدا در مورد اینکه سخنان رد و بدل شده برای ترجمه ذخیره‌ می‌شوند، به شما اطلاع رسانی می شود بقیه‌ی گفتگو با تأخیر کوتاهی انجام می‌شود که دلیل آن انتظار برای ترجمه‌ی مکالمه است. این مترجم در 10 زبان چینی ، انگلیسی ، اسپانیایی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، عربی ، پرتغالی و روسی ارائه شده است. وجود خطا در ترجمه ی این سرویس بعلت فناوری یادگیری آن است.

منبع: The verge

ویندوز 10 خود را از طریق دستور صوتی به کورتانا، خاموش روشن یا ریستارت کنید:

ویندوز 10

یکی ازقابلیت های افزوده شده در ویندوز 10 نسبت به ویندوز 8 و نسخ قبلی ، دستیار دیجیتالی آن به نام کورتانا می باشد. در آپدیت 14986 ویندوز 10 این قابلیت به کورتانا اضافه شده است که شما بتوانید از طریق دستور صوتی به کورتانا سیستم خود را خاموش، روشن و یا ریستارت کنید و یا حتی به حالت sleep ببرید. قابلیت جدید دیگری که به کورتانا اضافه شده است این است که شما می توانید از طریق آن سیستم خود را lock کنید و یا صدای آن را کم و یا زیاد کنید.

مایکروسافت در تلاش برای اضافه کردن کنترلرهایی در پخش موسیقی از طریق کورتانا می باشد. بعنوان مثال شما با پرسش از کورتانا بصورت “Hey Cortana, what song is playing?” میتوانید بفهمید چه آهنگی در حال پخش است. مایکروسافت با همکاری اینتل در تلاش برای ساخت دستگاه هایی است که پیام های صوتی را به خوبی شناسایی می کند و انتظار می رود در سال آینده ی میلادی در رقابت با اکوی آمازون، روانه ی بازار شود. توانایی کورتانا در کنترل سیستم از طریق دستورات صوتی به مایکروسافت در رقابت با google Home Device  کمک شایانی کرده است.

درکنار قابلیت های جدید اضافه شده به کورتانا، مایکروسافت در این نسخه داشبورد جدیدی برای windows Defender طراحی کرده است. روند رو به رشد ویندوز 10 نشان میدهد تا پایان سال 2016 میلادی 24% سهم بازار را تصاحب خواهد کرد.

 

منبع: The verge

 

دستور فرمت هارد یافلش بدون قابلیت بازگردانی در ویندوز 10

ویندوز10 شامل ابزاری برای پاک‌سازی امن درایو USB ، کارت SD یا هر درایوی از داخل سیستم‌عامل می‌شود. این گزینه در فرمان فرمت ویندوز 8 نیز اضافه شده است، بنابراین بر روی ویندوز 8 و 8.1 نیز کار خواهد کرد. برای انجام آن، با راست کلیک بر روی دکمه استارت و انتخاب Command Prompt (در حالت ادمین) ، یک پنجره Command Prompt با دسترسی administrator باز کنید، و فرمان زیر را در پنجره وارد کنید:

format x: /p:1

“x:” را با حرف درایوی که می‌خواهید فرمت کنید، جایگزین کنید و در انتخاب درایو صحیح خیلی مراقب باشید تا درایوی دیگر را پاک‌سازی نکنید. سوئیچ “p/” مشخص می‌کند که ویندوز چند مرتبه عمل بازنویسی را تکرار کند. برای مثال “p:1/” این فرآیند را یک بار انجام می‌دهد و هر سکتور را یک مرتبه بازنویسی می‌کند. توجه داشته باشید دفعات بالای انجام فرآیند بازنویسی بر روی ذخیره‌سازهای solid-state منجر به کاهش عمر درایو می‌شود، پس بیش از اندازه مورد نیاز این عمل را تکرار نکنید. در تئوری یک بار بازنویسی کافی است اما شاید بخواهید برای اطمینان بیشتر این عمل را تکرار کنید.

رفع مشکل تایپ فارسی در Adobe Illustrator

یکی از خصوصیاتی که توی پک جدید شرکت Adobe بهش توجه شده بود، انسجام و جامعیت تمام زبان های دنیا هست که هر نرم افزار تعبیه شده و دیگه نیازی نیست که مثل همیشه بگردیم و دنبال نسخه خاورمیانه ی یک نرم افزار باشیم.
ولی برای انجام این کار نیاز هست که تنظیمات خاصی رو انجام بدیم.
یکی از راههای فارسی سازی این هست که هنگام نصب برنامه، با استفاده از اکانت شرکت Adobe وارد حساب کاربری خودمون بشیم و تنظیمات رو انجام بدیم.ولی این کار رو فقط زمانی میتونیم بکنیم که اون نرم افزار رو به طور رسمی از شرکت خریده باشیم.
راهی که قراره انجام بدین، به این صورت هست:

1- از منوی edit به preferences برید و Type رو کلیک کنید.
2- از قسمت Language Options تیک Show Indic Options رو فعال کنید.
3- حالا بعد از کلیک روی ok از نرم افزار خارج بشین و دوباره نرم افزار رو لود کنین.
4- از منوی Window به Type رفته و روی paragraph کلیک کنید.
5- در پنل ظاهر شده، روی panel option (یک فلش سمت پایین) بزنید و گزینه ی Middle Eastern & South Asian every Line Composer رو فعال کنید.
6- حالا با انتخاب یک فونت فارسی به راحتی میتونین متن مورد نظرتون رو تایپ کنیند.

ransomware (باج افزار)

باج‌افزار چیست؟

باج‌افزار که ترجمه بسیار خوبی برای واژه Ransomware است، در حقیقت یک بدافزار است که با نصب بر روی دستگاه‌های رایانه‌ای (لپ‌تاپ، رایانه رومیزی، تلفن‌های هوشمند و…) امکان دسترسی به بخشی یا کل دستگاه فرد قربانی را از بین می‌برد. این بدان معناست که اگر رایانه شما دچار باج‌افزار شود، شما نمی‌توانید وارد سیستم عامل بشوید و یا در حالت پیشرفته‌ تر، امکان دسترسی به اطلاعات خود را ندارید زیرا تمام هارد دیسک رایانه یا حافظه تلفن همراه‌تان رمزگذاری شده است!

در این حالت و زمانی که شما دسترسی به رایانه/ تلفن همراه خود را به دلیل قفل یا رمزگذاری شدن اطلاعات توسط باج‌افزار از دست بدهید، فرد یا افراد خرابکار از شما درخواست می‌کنند که مبلغی را از طریق تماس تلفنی و یا بیت‌کوین واریز کنید تا به این صورت آنها کلید خصوصی (Private Key) برای باز کردن رمزگذاری هارد دیسک‌تان و یا کد باز کردن قفل سیستم عامل‌تان را برای شما ارسال کنند.

با توجه به شیوع Ransomware های مختلف و عدم امکان شناسایی آنها موارد زیر لازم الجرا می باشد.

  • داشتن آنتی ویروس اورجینال و بروز بودن آن
  • کم کردن فضای File Server ها برای افزایش سرعت Backup گیری
  • آرشیو کردن اطلاعات قدیمی
  • محدود کردن فضای Fileserver برای کاربران به منظور عدم نگهداری اطلاعات غیر ضروری
  • استفاده از Storage با فضای بیشتر از 3 برابر ظرفیت اطلاعات علاوه بر Storage های مورد استفاده برای Backup گیری به منظور آرشیو کردن اطلاعت به صورت هفتگی ( فضای آرشیو کردن و بک آپگیری اطلاعات جدا می باشند.)
  •  گرفتن نسخه پشتیبان از نرم افزار حسابداری، اتوماسیون و ... و نگهداری آن در Fileserver
  • عدم باز کردن Email هایی که فرستنده ی آن ناشناس و یا مشکوک است، همچنین استفاده نکردن از سایت های غیر معتبر

به اطلاع می رساند شرکت کسپراسکی ابزاری رایگان بمنظور مقابله با این باج افزارها ارائه داده که لینک دانلود آن در زیرقابل مشاهده می باشد:

لینک دانلود

رفع مشکل بسته شدن اتوکد

اگر بعنوان کارشناس پشتیبانی شبکه در سازمان خود فعالیت می کنید و همکاران شما از نرم افزار اتوکد برای طراحی استفاده می کنند اغلب با مشکل بسته شدن اتوکد بصورت خودکار پس از اجرای آن روبرو شده اید.

پیش از نصب مجدد راه حل زیر را امتحان کنید. چرا که در اکثر موارد نیازی به نصب مجدد نیست و با این کار مشکل شما رفع می شود:

1) پنجره Run رو اجرا کنید ( با زدن کلیدهای ترکیبی ویندوز + R )

2) عبارت services.msc رو توش تایپ کنید

3) در پنجره ی باز شده در ستون Name دنبال عبارت FLEXnet Licensing Service بگردید

4) روی آن راست کلیک کرده و و کلید Start رو بزنید و پنجره رو OK کنید و مابقی پنجره ها رو ببندید

5) حالا باید برید و یکسری فایل رو پاک کنید : 

  Windows XP  :   C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet

 

Vista/Windows 7 :  C:\ProgramData\FLEXnet

 

gptwpnfcinstagramrss